Stadgar

Degerfors Idrottsförening som är stiftad den 13 januari 1907 och med vilken Jannelunds SK:s medlemmar återförenades år 1936, har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 2. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 3. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelsemedlemmar i förening. Styrelsen har också rätt att lämna fullmakt till särskild medlem eller anställd att för visst bestämt ändamål teckna föreningens firma.

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 5. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Stadgeändringen skall arkiveras med protokollsutdrag samt följa de riktlinjer som föreskrivs i RF:s normalstadgar för idrottsföreningar.

§ 6. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. I beslutet skall anges att föreningens tillgångar skall användas till visst bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet skall tillsammans med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar omedelbart delges vederbörande specialidrottsförbund

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 7. Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motverka föreningens intressen och ändamål.

Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad sökanden har att iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall omedelbart skriftligen tillställas sökanden. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar.

§ 8. Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses genom att anmälan inkommit till styrelsen omedelbart ha utträtt ur föreningen. Har medlem inte betalt beslutade medlemsavgifter under två på varandra följande verksamhetsår skall han anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall strykas från medlemsförteckningen.

§ 9. Uteslutning m.m.
Medlem får uteslutas endast på nedan angivna grunder:

 1. Försummelse att betala av föreningen beslutade avgifter.
 2. Medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål.
 3. Medlemmen har använt sig av preparat som är registrerat i RF:s lista över otillåtna medel och som således inte får användas vid idrottande.

Beslut om uteslutning får begränsas till viss tid och får beträffande punkterna 1-2  som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas liksom vad medlemmen har att iaktta för överklagande. Beslutet skall omedelbart skriftligen tillställas sökanden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen och får överklagas enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar.

§ 10. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut samt följa de stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av Riksidrotts-, Special-(SF) eller av Distriktsförbund (DF).
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.
 • hedersledamot är befriad från medlemsavgift

§ 11. Deltagande i idrottslig verksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen, eller om denna så bestämt, av sektionsstyrelse. Arrangeras tävlingen eller uppvisningen utanför Sverige skall också vederbörande SF ge sitt samtycke om inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänner tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 12. Tidpunkt och kallelse
Årsmötet skall hållas senast den 15 mars på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet genom annons i ortspressen samt på föreningens officiella hemsida. Har förslag till stadgeändring, upplösning av föreningen, eller om sammanslagning med annan förening, eller annan för föreningen väsentlig förändring väckts av medlem, skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna på föreningens kansli senast en vecka före årsmötet.

§ 13. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Alla medlemmar har rätt att avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag skall vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 15. Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16. Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller om någon röstberättigad så begär, efter votering. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivits i dessa stadgar. Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit flest röster än vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som gäller annat än val har mötesordföranden utslagsröst vid lika röstetal. Vid val skall i sådant fall lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17. Valbarhet
Valbar till styrelsen eller till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Anställd inom föreningen får inte väljas till styrelsemedlem eller till revisor för föreningen.

§ 18. Ärenden på årsmötet

På årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av
  1. mötesordförande
  2. sekreterare för mötet
  3. två justeringsmän och rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Sektionsstyrelsernas förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och sektionsstyrelserna för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, samt i vilken ordning suppleanterna skall inträda vid ledamotsförfall.
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. styrelsesuppleanter för en tid av ett år
  4. val av sektionsstyrelser
  5. två revisorer samt suppleanter för en tid av ett år
  6. tre ledamöter i valberedningen
 14. Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller för medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

§ 19. Extra möte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en revisor eller minst tio av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsedagen. Kallelsen skall innehålla förslag till föredragningslista och tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådana möten gäller vad som sagts ovan.

VALBEREDNINGEN

§ 20. Sammansättning och åligganden
Valberedningen består av tre personer och utser själv en ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller båda de övriga medlemmarna så bestämmer. Valberedningen skall minst tre veckor före årsmötet fråga de vilkas mandattid går ut om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast i samband med kallelsen till årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

§21 Revision
Revisorerna har rätt att löpande ta del av föreningens räkenskapsmaterial liksom årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 22. Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt av 3-8 ledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant för tiden intill nästkommande ordinarie årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men får utses att upprätthålla befattning inom styrelsen. Styrelsen kan också rekommendera årsmötet att utse ledamot till hedersledamot.

§ 23. Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall- inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • utse representanter till de intresseorganisationer där föreningen skall vara representerad

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall inträder vice ordföranden i hans ställe. Styrelsen skall fatta beslut om fördelningen av arbetsuppgifter i övrigt. Har inte annat beslut fattats ligger nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören:

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt
 • se till att fattade beslut verkställs
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för förening

Kassören kontrollerar och ansvarar för

 • att föreningens medlemmar betalar beslutade avgifter till föreningen
 • att föreningen söker bidrag från stat, kommun, idrottsorganisationer m. fl.
 • föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • att resultat- och balansräkningar upprättas
 • att utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • att föreningens skatter och avgifter betalas i rätt tid
 • att i förekommande fall upprätta och inge allmän självdeklaration, särskild uppgift kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • att medlemsförteckning upprättas
 • att inventarieförteckning förs, i vilken också föreningens priser skall införas
 • att föreningens medlemmar och tillgångar är försäkrade på ett betryggande sätt

§ 24. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller mer än hälften av dess ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en justeringsman. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 25 Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen har rätt att överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till särskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke, skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 SEKTIONER

§ 26 Bildande och nedläggning av sektion
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av frågan.

§ 27 Sektionsstyrelse
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och erforderligt antal ledamöter.
Sektionsstyrelser väljs av föreningens årsmöte. Härutöver har föreningens styrelse rätt att utse en av sina medlemmar att ingå i sektionsstyrelse. Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

§ 28 Instruktion till sektionsstyrelse
Föreningens styrelse skall i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som varje sektionsstyrelse har.

§ 29 Budget och verksamhetsplan för sektion
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och plan inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budget och plan som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade ekonomiska utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

§ 30. Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Biljetter
Boka loge
Bli medlem
DIF Shop